Soft Opening Of Donkey Skatepark, Bali video by RVM