Zone 5 Go Skateboarding Day Skate Result, 25 June 2011

Open Category
No.1 Fuad
No.2 Akyb Afandi
No.3 Hariz Mansor
No.4 Ja Chicken
No.5 Amer
No.6 Kecik Senn

Under 17 Category
No.1 Adam
No.2 Yaziru Amiru
No.3 Zai Furqan

(Thank You Akib)