DC SHOES: WAITING FOR LIGHTNING - ROB DYRDEK BONUS CUT