LAKSAMANA SKATEBOARDS: AMAR RAWSTAR & KIERON BRODIE60FPSVM presents Laksamana Skateboards rider Amar Rawstar and Kieron Brodie both a regular skateboarder.

Laksamana skateboards : http://www.facebook.com/LaksamanaSkat...

Amar Rawstar : FB : http://www.facebook.com/amar.rawstar InstaG : @amarrawstar

Kieron Brodie : FB : http://www.facebook.com/kieron.brodie

Music : Awolnation - Sail http://awolnationmusic.com/

Film & Edit : Khairi Asyrani Yahiya

#60FPSVM2013